Contacts Project Coordinator

CDE Petra Patrimonia

Bd des Martyrs couvent des Cordeliers, 04300 Forcalquier

Mail info@bacchus-sme.eu

 

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Copyright © 2017 Senscop. All Rights Reserved.

Project references 2016-1-FR01-KA202-023903

BACCHUS SME е европейски проект, чието начало е поставено през Септември 2016. Той се изпълнява в рамките на програма Еразъм+, насочена към професионалното обучение и образование. Очаква се проектът да завърши в края на Декември 2018.

Този мултидисциплинарен проект събира заедно европейски организации от 6 различни страни – Франция, Португалия, Австрия, Италия, Испания и България. Проектът се координира от CDE Petra Patrimonia (Франция).

 

Обосновка

Понастоящем, Европейският съюз е туристическа дестинация номер едно в света. И тази тенденция ще се запази и през следващите 6 години.

 

Въпреки че годишните статистически данни показват нарастване на броя на туристите в Европа, успехът на винения туризъм като съвременен, динамичен и креативен сектор изисква иновативен подход и добре подготвени предприемачи както и високо професионален персонал.

 

Обучителните курсове в сферата на винения туризъм са изключително малко и рядко са налични. Поради тази причина проектът BACCHUS SME има за цел да попълни този съществуващ недостиг в сферата на ПОО във винения туризъм.

Предизвикателството пред сектора на винения туризъм е как да използва съществуващия потенциал по начин, който осигурява устойчиви икономически ползи. Ето защо тази индустрия трябва да отговори на изискванията за устойчиво развитие, икономически растеж, заетост, професионализъм и икономическо и социално сближаване.

 

Проектът BACCHUS SME има за цел да адресира всички тези нужди чрез създаването на диагностичен инструмент и разработването на обучителен курс, насочен към подобряването на качеството  на услугите, предоставяни от малките и средните предприятия от сектора на винения туризъм.

 

Предизвикателството

BACCHUS SME ще позволи да бъде оценена нуждата от обучение на фирмите чрез разработване на план за подобряване качеството на услугите. Също така, инструментът ще опосредства организационото развитието на компаниите от винените региони на партньорските страни. Допълнителна цел е подпомагането на организационното развитие на малките и средните предприятия от сектора на винения туризъм.

 

Освен това, проектът BACCHUS SME ще повиши осведомеността на заинтересованите страни и местните асоциации за развитие как да използват съществуващия потенциала за винения туризъм и производство на вино в регионите им. Проектът ще подпомогне реализацията на други местни и регионални инициативи, които да допринесат за създаването на разнообразна, интересна и атрактивна туристическа оферта въз основа на уникални дадености и красиви и изключителни характеристики.

Една важна стратегия е подкрепата на предприемачеството и иновациите, за да се осигури създаването и реализирането на инициативи за винен туризъм в ЕС. Както и да се подобри сътрудничеството между заинтересованите страни с цел да се повиши значимостта и използването на съществуващите културни и природни ресурси. 

 

Цели на проекта

За да постигне заложените цели, партньорите по проект BACCHUS SME ще работят за развитието на винения туризъм в рамките на своите страни като отчитат нуждите на туристическата индустрия и очакванията на туристите.

 

Проектът BACCHUS SME ще разработи диагностичен инструмент, който да събира данни project will start by creating a diagnosis tool in order to gather data on Wine Tourism Small and Medium Enterprises and tourists’ needs.

 

Въз основа на идентифицираните специфични нужди по време на изследователската фаза, проектът BACCHUS SME ще разработи иновативен комбиниран обучителен курс (съчетаващ дистанционното и присъственото обучение), който да  бъде от полза за МСП, работещи в сферата на винения туризъм. Този онлайн курс ще бъде достъпен на платформата BACCHUS SME. Той ще подпомогне подобряването на качеството на услугите, предоставяни от предприемачите и от служителите на МСП на винените туристи.

 

Комбинираният образователен курс ще включва иновативни обучителни модели и електронно-достъпни материали. Това ще направи курса достатъчно гъвкав от гледна точка на време и място като в същото време ще адресира основните нужди от обучение на предприемачите и служителите от МСП, работещи в областта на винения туризъм. Очакванията са този курс да допринесе за подобряване на цялостното управление на организацията и услугите, предоставяни от работещите във винения туризъм. Самият курс ще бъде тестван предварително с няколко представителя на сектора.

 

План на проекта

Целевата група по проекта BACCHUS SME са:

 

  • МСП, предприемачи и персонал, работещи в сектора на винения туризъм;

  • Ключови и заинтересовани лица в областта на винения туризъм като производители на грозде, винопроизводители, академични  институции с отдели, свързани с виното;

  • Местни и регионални асоциации за развитие, туристически агенции, експерти във винения туризъм, представители на ПОО институции и други.

 

Целеви групи